บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

AE ประจำพื้นที่โซนฝั่ง ธนบุรี

งานการตลาด

ประกาศเมื่อ: 1 กรกฎาคม 2562


รูปแบบงาน

จำนวน

2 อัตรา

ประสบการณ์

3 ปี

เงินเดือน


รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน: AE ประจำพื้นที่โซนฝั่ง ธนบุรี

1. วางแผน วิเคราะห์ และดำเนินการด้านการขาย การตลาด และการขยายช่องการการขาย รวมถึง กำหนดพื้นที่ จุดขาย และเป้าหมายในการขายให้กับทีมขาย ร่วมกับ Cluster Manager พื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยพิจารณาจาก Key Location ในแต่ละพื้นที่เป็นสำคัญ

2. ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพื่อกระตุ้นยอดขายและสนับสนุนช่วยเหลือแก่ทีมขาย และเพื่อนคู่ค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

3. วางแผนดำเนินการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของทีมขาย อย่างต่อเนื่อง ตลอดจน กระตุ้นทีมขายให้เกิดความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

4. บริหารจัดการ ควบคุม ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน พร้อมให้คำแนะนำ และแก้ไขปัญหา ให้กับทีมขาย และเพื่อนคู่ค้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

5. ดำเนินการในการสร้างความสัมพันธ์อันดี ตลอดจนเสริมสร้างแรงจูงใจใน การขาย เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในทีมขายและเพื่อนคู่ค้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

6. วิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง ติดตาม และประเมินสถานการณ์การขาย การตลาดในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อหาทางแก้ไข และปรับกลยุทธ์ในการกระตุ้นยอดขาย ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

7. วิเคราะห์ และสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา มายัง Cluster Manager เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป


คุณสมบัติ

ตำแหน่งงาน: AE ประจำพื้นที่โซนฝั่ง ธนบุรี

- เพศ : ชาย , หญิง

- อายุ(ปี) : 25 - 35

- ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

- ประสบการณ์(ปี) : 3 ปีขึ้นไป

- ประสบการณ์ด้านการขาย การบริหารช่องทางการขาย และดูแลเพื่อนคู่ค้า 3 ปีขึ้นไป

- ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร Data Content และ/หรือ อินเตอร์เน็ต 3 ปีขึ้นไป

- ทักษะและความรู้ – ทักษะหรือประกาศนียบัตรที่จำเป็นในงาน :

o ด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร Data Content และ/หรือ อินเตอร์เน็ต

o สามารถใช้งานโปรแกรม MS. Office (Word, Excel, PowerPoint) ได้เป็นอย่างดี

o มีรถยนต์ สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์


สวัสดิการ

ตำแหน่งงาน: AE ประจำพื้นที่โซนฝั่ง ธนบุรี

- ประกันชีวิต

- ค่าตอบแทนพิเศษ

- ประกันสุขภาพ

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม

- ประกันสังคม

- ตามข้อตกลงของบริษัท


สถานที่ปฎิบัติงาน

ตำแหน่งงาน: AE ประจำพื้นที่โซนฝั่ง ธนบุรี

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร


วิธีสมัครงาน

ตำแหน่งงาน: AE ประจำพื้นที่โซนฝั่ง ธนบุรี

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (True Corporation PCL.) เลขที่ 18 อาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย

โทร. 026431111 แฟกซ์. : 0-2699-4906

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ขนาดองค์กร
1000 คน
เปิดรับสมัคร
97 ตำแหน่งงาน