บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการฝ่ายผลิต (PRODUCTION MANAGER) ประจำสาขา จ. ชลบุรี

งานการผลิต/ผลิตภัณฑ์

ประกาศเมื่อ: 24 มกราคม 2562


รูปแบบงาน

จำนวน

1 อัตรา

ประสบการณ์

15 ปี

เงินเดือน

เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน: ผู้จัดการฝ่ายผลิต (PRODUCTION MANAGER) ประจำสาขา จ. ชลบุรี

1.กำหนดแผนงานของส่วนผลิตให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนรวมของบริษัทฯ
2.กำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานของส่วนผลิต
3.ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อประมาณการยอดการผลิตและเตรียมการผลิต
4.ให้ความเห็นและเสนอแนะการเปลี่ยนแปลงตารางการผลิตแก่หน่วยสนับสนุนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิต
5.วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต รวมถึงการกำหนดแนวทางป้องกันมิให้ปัญหาเกิดขึ้นอีก
6.ตรวจสอบผลผลิตที่ได้เปรียบเทียบกับแผนการผลิตที่กำหนดพร้อมทั้งรายงานสรุปผลการผลิต การใช้ทรัพยากรและปริมาณของเสีย
7.ประชุมร่วมกับแผนกควบคุมคุณภาพและแผนกซ่อมบำรุงเพื่อปรับปรุงการผลิตให้มีคุณภาพของสินค้าตามมาตรฐานและลดการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์
8.กำกับดูแลการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของเครื่องจักรผลิตของผู้ใต้บังคับบัญชา
9.สนับสนุนนโยบายและแผนงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน
10.กำกับดูแลความปลอดภัยในการทำงาน สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานในส่วนผลิต
11.ประชุมชี้แจงกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอเรื่องวิธีการทำงานและระเบียบปฏิบัติ
12.กำหนดเป้าหมายการทำงานของหน่วยงาน พร้อมทั้งติดตามการทำงาน ประเมินผลงานและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ทีมงาน


คุณสมบัติ

ตำแหน่งงาน: ผู้จัดการฝ่ายผลิต (PRODUCTION MANAGER) ประจำสาขา จ. ชลบุรี

 • Bachelor’s degree in food science, food technology, or manufacturing engineering
 • Minimum 15 years or production management experience in food processing plant
 • People Management Skills
 • Communication Skills
 • Process Knowledge
 • Process improvement / problem solving ability
 • planning skills.


สวัสดิการ

ตำแหน่งงาน: ผู้จัดการฝ่ายผลิต (PRODUCTION MANAGER) ประจำสาขา จ. ชลบุรี

 • ค่าตำแหน่ง
 • ค่าสภาพงาน
 • ค่ากะ
 • ค่าครองชีพ
 • เบี้ยขยัน
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ชุดเครื่องแบบ
 • ของขวัญทายาท+ของขวัญสมรส
 • เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ+เงินช่วยหลืออุปสมบท
 • เงินประกันชีวิตหมู่พนักงาน
 • เงินช่วยเหลือค่าทำศพกรณีบิดา-มารดา ของพนักงาน เสียชีวิต
 • เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
 • โบนัส
 • (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)


สถานที่ปฎิบัติงาน

ตำแหน่งงาน: ผู้จัดการฝ่ายผลิต (PRODUCTION MANAGER) ประจำสาขา จ. ชลบุรี

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

โรงงานศรีราชา

สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ 601 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี ศรีราชา


การเดินทางด้วยรถส่วนบุคคล

เปิดโปรแกรม GPS Navigation หรือ Google Map แล้วใส่จุดหมายปลายทางดังนี้

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
โรงงานศรีราชา
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ 601 ถนนสุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

GPS: 13.0964052, 100.9613633


การเดินทางด้วยรถสาธารณะ


วิธีสมัครงาน

ตำแหน่งงาน: ผู้จัดการฝ่ายผลิต (PRODUCTION MANAGER) ประจำสาขา จ. ชลบุรี

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา)
601 ม.11 ถ.สุขาภิบาล 8 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี 20232
โทร : โรงงาน (ศรีราชา) 038-480-502, โรงงาน (ระยอง) 038-891-530, โรงงาน (บ้านโป่ง) 032-719-599 #8124
แฟกซ์ : 038-480-184

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจ
ธุรกิจสินค้าอุปโภค บริโภค
ขนาดองค์กร
500 คน
เปิดรับสมัคร
19 ตำแหน่งงาน

ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับ

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
พนักงานช่าง (ประจำสาขาศรีราชา จ.ชลบุรี
เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท