HR Manager


รูปแบบงาน

จำนวน

ไม่ระบุ

ประสบการณ์

ไม่ระบุ

ระดับงาน

ผู้จัดการ/ผู้จัดการอาวุโส

ประเภทงาน

งานฝ่ายบุคคล/งานพัฒนา/งานฝึกอบรม งานฝ่ายบุคคล งานผู้จัดการ

เงินเดือน

฿30,000 - ฿50,000 ต่อเดือน

ผู้สมัครงานจะได้รับเงินเดือนมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับความสามารถและ ประสบการณ์ของผู้สมัครงานเป็นหลักท่านสามารถสอบถามและเจรจาเงินเดือน ได้กับผู้สัมภาษณ์งาน

รายละเอียดงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ ✅ฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ควบคุม ดูแล การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นและระยะยาว
- วางแผนการจัดทำแผนฝึกอบรมประจำเดือน ประจำปี
- ดูแล ให้คำแนะนำเกี่ยวกับแผนการทำงานให้กับพนักงาน
วางแผนพัฒนาอาชีพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การทำ Career path
- วิเคราะห์พนักงาน เพิ่มพัฒนาศักยภาพทั้งในด้านการทำงานและคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น
- ดูแลการจัดกิจกรรม ให้สอดคล้องกับแผนการรักษาและสร้างความผูกพันธ์กับองค์กร
✅บริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ
- การดูแลและบริหารจัดการ งานบริหารค่าตอบแทน งานด้านสวัสดิการทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้แก่พนักงาน
✅บริหารผลงาน (Performance Management System)
- เชื่อมโยงระบบการบริหารผลงาน กับตัวชี้วัดระดับองค์กร โดยการวางแผนให้ผู้บริหาร และทีม Lead ร่วมกัน
- กำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน ในลักษณะตัวชี้วัด (KPI) และค่าเป้าหมายที่เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของงานที่คาดหวังในรอบการประเมินนั้นๆ
- จัดทำ ประสานงาน และติดตาม การกระจายตัวชี้วัดระดับองค์กร (Corporate KPI) ไปสู่ตัวชี้วัดระดับฝ่ายงาน (Department KPI) และพนักงาน (Performance Indicator)
- นำเสนอแนวทางการเชื่อมโยงผลประเมินการปฏิบัติงาน กับการจ่ายผลตอบแทน ปรับปรุงแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
✅นำเสนอนวัตกรรมใหม่เพื่อพัฒนาองค์กร
- การวางแผน ควบคุม และบริหารโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ด้านการพัฒนาองค์กรที่รับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย
- จัดทำรายงานเพื่อเสนอรายงานความก้าวหน้านำเสนอความเห็นเพื่อปรับปรุง เครื่องมือ วิธีการทำงาน ระบบใหม่ๆ ด้านการพัฒนาองค์กร
- จัดการข้อมูลระบบสารสนเทศด้านงานบุคคล
- รวบรวมฐานข้อมูลพนักงาน ประวัติการทำงาน ข้อมูลคุณวุฒิ ข้อมูประเมินการปฏิบัติงาน ข้อมูลเงินเดือน ข้อมูลการขาดงาน ข้อมูลการทดสอบการสรรหาและการคัดเลือกพนักงาน ข้อมูลร้องทุกข์ ข้อมูลวิเคราะห์ปัญหางาน และข้อมูลสำรวจทัศนคติในการทำงาน
- นำข้อมูลของพนักงานที่รวบรวมไว้ ทำ report และวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง แก้ไข รวมถึงพัฒนา ทั้งพนักงานและองค์ให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้น
- นำเสนอระบบบริการงานบุคคล การติดตามวัดประเมินผลในระบบ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล เป็นต้น
✅ดูแลเรื่องกฎหมายแรงงาน
- พนักงานสัมพันธ์ (Employee Relation), สัญญาจ้างพนักงาน ,การบอกกล่าวการลาของพนักงาน ให้ทุกอย่างถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายแรงงาน เป็นต้น1ทำงานร่วมกับทีมงาน ในรูปแบบของ Scrum Methodologies ผ่าน Jira Software, Slack และอื่นๆ เน้นการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ระเบียบ วินัย และความรับผิดชอบแบบมืออาชีพ
✅งานด้านสรรหาทรัพยากรบุคคล
- วิเคราะห์หาความต้องการของงาน ว่าต้องการคนที่มีคุณสมบัติอย่างไร
- ดำเนินการลงประกาศรับสมัครงานตาม Platform ต่างๆ
- คัดกรองผู้สมัครเบื้องต้น นัดหมายสัมภาษณ์งาน ทดสอบด้วยเครื่องมือวิธีการต่าง ๆ กลั่นกรองผู้สมัครที่เข้าตาคัดเลือก
- แจ้งผลการสัมภาษณ์ ยื่นข้อเสนอจ้างงาน รับเข้าทำงาน
- จัด Orentation ปฐมนิเทศพนักงาน
- ติดตามความคืบหน้าหลังรับเข้าทำงาน

คุณสมบัติ

หน้าที่ความรับผิดชอบ ✅ฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ควบคุม ดูแล การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นและระยะยาว
- วางแผนการจัดทำแผนฝึกอบรมประจำเดือน ประจำปี
- ดูแล ให้คำแนะนำเกี่ยวกับแผนการทำงานให้กับพนักงาน
วางแผนพัฒนาอาชีพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การทำ Career path
- วิเคราะห์พนักงาน เพิ่มพัฒนาศักยภาพทั้งในด้านการทำงานและคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น
- ดูแลการจัดกิจกรรม ให้สอดคล้องกับแผนการรักษาและสร้างความผูกพันธ์กับองค์กร
✅บริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ
- การดูแลและบริหารจัดการ งานบริหารค่าตอบแทน งานด้านสวัสดิการทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้แก่พนักงาน
✅บริหารผลงาน (Performance Management System)
- เชื่อมโยงระบบการบริหารผลงาน กับตัวชี้วัดระดับองค์กร โดยการวางแผนให้ผู้บริหาร และทีม Lead ร่วมกัน
- กำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน ในลักษณะตัวชี้วัด (KPI) และค่าเป้าหมายที่เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของงานที่คาดหวังในรอบการประเมินนั้นๆ
- จัดทำ ประสานงาน และติดตาม การกระจายตัวชี้วัดระดับองค์กร (Corporate KPI) ไปสู่ตัวชี้วัดระดับฝ่ายงาน (Department KPI) และพนักงาน (Performance Indicator)
- นำเสนอแนวทางการเชื่อมโยงผลประเมินการปฏิบัติงาน กับการจ่ายผลตอบแทน ปรับปรุงแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
✅นำเสนอนวัตกรรมใหม่เพื่อพัฒนาองค์กร
- การวางแผน ควบคุม และบริหารโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ด้านการพัฒนาองค์กรที่รับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย
- จัดทำรายงานเพื่อเสนอรายงานความก้าวหน้านำเสนอความเห็นเพื่อปรับปรุง เครื่องมือ วิธีการทำงาน ระบบใหม่ๆ ด้านการพัฒนาองค์กร
- จัดการข้อมูลระบบสารสนเทศด้านงานบุคคล
- รวบรวมฐานข้อมูลพนักงาน ประวัติการทำงาน ข้อมูลคุณวุฒิ ข้อมูประเมินการปฏิบัติงาน ข้อมูลเงินเดือน ข้อมูลการขาดงาน ข้อมูลการทดสอบการสรรหาและการคัดเลือกพนักงาน ข้อมูลร้องทุกข์ ข้อมูลวิเคราะห์ปัญหางาน และข้อมูลสำรวจทัศนคติในการทำงาน
- นำข้อมูลของพนักงานที่รวบรวมไว้ ทำ report และวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง แก้ไข รวมถึงพัฒนา ทั้งพนักงานและองค์ให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้น
- นำเสนอระบบบริการงานบุคคล การติดตามวัดประเมินผลในระบบ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล เป็นต้น
✅ดูแลเรื่องกฎหมายแรงงาน
- พนักงานสัมพันธ์ (Employee Relation), สัญญาจ้างพนักงาน ,การบอกกล่าวการลาของพนักงาน ให้ทุกอย่างถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายแรงงาน เป็นต้น1ทำงานร่วมกับทีมงาน ในรูปแบบของ Scrum Methodologies ผ่าน Jira Software, Slack และอื่นๆ เน้นการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ระเบียบ วินัย และความรับผิดชอบแบบมืออาชีพ
✅งานด้านสรรหาทรัพยากรบุคคล
- วิเคราะห์หาความต้องการของงาน ว่าต้องการคนที่มีคุณสมบัติอย่างไร
- ดำเนินการลงประกาศรับสมัครงานตาม Platform ต่างๆ
- คัดกรองผู้สมัครเบื้องต้น นัดหมายสัมภาษณ์งาน ทดสอบด้วยเครื่องมือวิธีการต่าง ๆ กลั่นกรองผู้สมัครที่เข้าตาคัดเลือก
- แจ้งผลการสัมภาษณ์ ยื่นข้อเสนอจ้างงาน รับเข้าทำงาน
- จัด Orentation ปฐมนิเทศพนักงาน
- ติดตามความคืบหน้าหลังรับเข้าทำงาน

สวัสดิการ

  • ตามข้อตกลงของบริษัท
  • ประกันสังคม
  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  • เงินโบนัสตามผลงาน
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

สถานที่ปฎิบัติงาน

บริษัท ซินเนอร์รี่ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

สำนักงานใหญ่

1881 ซอยรามคำแหง 17 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

กรุงเทพมหานครเขตบางกะปิ


การเดินทางด้วยรถส่วนบุคคล

เปิดโปรแกรม GPS Navigation หรือ Google Map แล้วใส่จุดหมายปลายทางดังนี้

บริษัท ซินเนอร์รี่ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
สำนักงานใหญ่
1881 ซอยรามคำแหง 17 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

GPS: 13.7506492, 100.5096798


การเดินทางด้วยรถสาธารณะ

BTS ไม่มี

MRT ไม่มี

ARL รามคำแหง

รถเมล์ (22,60,71)


ข้อมูลติดต่อ

สนใจตำแหน่งงานนี้สามารถส่งใบสมัครงาน (Resume) หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งงานได้ที่นี่

เจติยา เฉยรอด

บริษัท ซินเนอร์รี่ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 1881 ซอยรามคำแหง 17 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 10240


สมัครออนไลน์

สมัครออนไลน์ สำหรับเข้าสู่ระบบ หรือลงทะเบียนใหม่
สมัครด่วน สำหรับผู้ที่ไม่มีล๊อคอินและลงทะเบียนแบบด่วนพิเศษ

ผู้สมัครงานที่มีประวัติในเว็บไซต์ สามารถสมัครงานออนไลน์ได้

บริษัทที่เปิดรับสมัครงานจะได้รับอีเมล์การสมัครงานของท่านและสามารถคลิกดูประวัติ (เรซูเม่) ของท่านได้ทันทีและสามารถดูย้อนหลังได้เสมอ


ประกาศเมื่อ: 14 มกราคม 2565

คุณสมบัติผู้สมัคร

วุฒิขั้นต่ำ
ไม่ระบุ
ประสบการณ์ขั้นต่ำ
ไม่ระบุ
เพศ
รับทุกเพศ
อายุ
18 ถึง 60

บริษัท ซินเนอร์รี่ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ซินเนอร์รี่ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
ธุรกิจ
ธุรกิจคอมพิวเตอร์
เปิดรับสมัคร
13 ตำแหน่งงาน
บริษัทฯ ทำเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ Corporate Web Design / Web Based Applications / Mobile Applications / รวมถึงงานด้าน Digital Business / Digital Marketing แบบครบวงจรให้กับลูกค้าเอกชน...