PD Thai Food Co., Ltd.

PD Thai Food Co., Ltd.

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม‎
สำนักงานใหญ่

General Manager Big Brother – Supply chain


รูปแบบงาน

จำนวน

ไม่ระบุ

ประสบการณ์

ไม่ระบุ

ระดับงาน

ผู้จัดการ/ผู้จัดการอาวุโส

ประเภทงาน

คลังสินค้า/งานขนส่งสินค้า/งานโลจิสติกส์/Supply Chain/BOI Supply Chain งานผู้จัดการ

เงินเดือน

Negotiable

ผู้สมัครงานจะได้รับเงินเดือนมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับความสามารถและ ประสบการณ์ของผู้สมัครงานเป็นหลักท่านสามารถสอบถามและเจรจาเงินเดือน ได้กับผู้สัมภาษณ์งาน

รายละเอียดงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ office อยู่ใกล้ ตลาดไทย – ตรวจสอบเวลาการเดินทางไม่ควรเดินทางเกิน 1 ชม ถึงกดสมัครงาน

ทำไม Big Brother เพราะคุณจะเป็น พี่ชายใหญ่ของทุกคนใน Team ให้ความช่วยเหลือน้องๆ เป็นผู้นำ เป็นที่ปรึกษา เป็นกำลังใจ เป็นแรงผลักดันให้น้องๆ
คุณ>>>
มีประสบการณ์ GM
ชอบความท้าท้าย
ชอบทำงานกับ SME
ชอบการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
ชอบการทำงานกับคน เข้าได้กับคนทุกประเภท
ชอบบริหารคน
ดึงความสามารถ ของแต่ละคนมาใช้ได้อย่างเต็มที่
ทำงานได้ดี ภายใต้ แรงกดดัน
มีภาวะผู้นำ และมีจิตวิทยาการบริหารงาน
กล้าคิด กล้าทำ กล้านำเสนอสิ่งใหม่ๆ ที่พัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้า
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มุ่งมั่น ทุ่มเท ในงานที่ได้รับมอบหมาย
ติดต่อ รับสายได้ นอกเวลางานหากมีเรื่องด่วน

ได้อะไรจากการมาเป็น General Manager Big Brother นอกเหนือจากเงินเดือน
สุขเป็นคนสำคัญ
เป็นที่พึงของคนอื่นได้
ภูมิใจสร้างทีมงานได้
ภูมิใจที่ทำให้ Team achieve goal
ภูมิใจที่ทำให้ องค์กรเติบโต
Looking after the following team member
1.Sales representative 1-2 persons
2.Logistic officer 1 persons
3.Admin 1-2 persons
4.Accountant 1-2 persons
5.Purchase 2-3 persons
6.HR 1 persons
7.Office manager 1 persons
8.Stock 1 persons

Your responsibility

DELICATE task to team member
Consult, Advice and Suggestion to team member
MONITOR work of the team
MANAGE task and people in team
LEAD the team
ENCOURAGE the team
Ensure team MEET DEADLINE
IN CHARGE time line of work
Make sure all WORK DONE properly and on time
REPORT to MD

- วางแผนกำหนดแนวทางการทำงานทั้งรายวัน รายเดือน เพื่อให้บรรลุยอดขายได้ตามเป้าหมาย วางแผนการขายและประมาณการยอดขายทั้งระยะสั้นและระยะยาว และจัดทำโครงการรองรับแผนงาน เพื่อควบคุมงานให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท
- พัฒนาและกำกับดูแลการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ พร้อมทั้งติดตามประเมินผล
ออกแบบกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการทำงานเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ รวมทั้งกำหนดโปรแกรมกระตุ้นการขายเพื่อให้บรรลุยอดขาย
- บริหารจัดการทีมขายเพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานในแต่ละวันราบรื่นถูกต้องตามขบวนการที่กำหนด
- กำกับดูแลทีมขายเพื่อเพิ่มรายได้และให้บริการงานขาย สร้างความพึงพอใจในการขายและการบริการอย่างดีเยี่ยมและเกินความคาดหวังของลูกค้า
- สำรวจ วิเคราะห์และติดตามสภาพการแข่งขันของการตลาดและการขาย ข้อมูลลูกค้า คู่แข่งขัน เพื่อกำหนดทิศทางและวางแผนทางการตลาด รวมทั้งเพื่อปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- จัดให้มีเครื่องมือในการทำงานอย่างเหมาะสม สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับพนักงานขาย
- จัดส่งรายงานทั้งรายวัน รายสัปดาห์และรายเดือน รวมทั้งวิเคราะห์สถานณการณ์การทำงานให้กับผู้บังคับบัญชารับทราบอย่างต่อเนื่อง
-ติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้า และพัฒนาปรับปรุงการให้
บริการให้ดียิ่งขึ้น
-รวบรวมจัดหารูปแบบสินค้าใหม่ๆ มานำเสนอลูกค้า
-ช่วยกระตุ้นการซื้อของลูกค้า เพื่อให้เกิดการซื้ออย่างต่อเนื่อง
- ติดตามลูกค้าสำคัญให้มาใช้บริการซื้อ เพื่อเป็นการรักษาฐานลูกค้าอีกทางหนึ่ง
-วางแผนปฏิบัติการและบริหารงานในร้านให้เป็นไปตามแผนงาน
-ดูแลและอบรมพนักงานพร้อมถ่ายทอดความรู้ให้กับทีมงานเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
-ดูแลภาพลักษณ์ และชื่อเสียงของบริษัท และการบริการลูกค้าให้เป็นไปในทิศทางที่ดี
-จัดทำตารางการทำงาน วันหยุดประจำวันของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ โดยให้เพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน รวมถึงวางแผนการจัดอัตรากำลังให้เพียงพอต่อการให้บริการในช่วงเทศกาลต่างๆ
-ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Sales task as below หน้าที่ sales ใน team ที่ GM overview
- sales นักขาย ที ปรึกษา ธรุกิจ ด้านสินค้า อุปโภค
- ชอบงานหาลูกค้าใหม่ ชอบงานเปิดละปิดการขาย
- เป็นเรื่องธรรมาดา ที่ต้องโทรไปหา คนทีไม่รู้จัก นำเสนอ แนะนำ เกี่ยวกับบริษัท
- ชอบพัฒนาธุรกิจ ลูกค้า มันเป็นมากกว่า การขายของ
- สร้างผลประโยชน์ใหม่ๆ ให้ลูกค้า, ทำให้ธรุกิจ เขาดีขึ้น เพราะรู้จักคุณ
- สร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน กับลุกค้า
- ทำงานด้วยตัวเองได้ มีประสบการณ์
- ติอต่อลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ และอีเมล
- ไม่มีปัญหากับการติตต่อลูกค้า โดยไม่ไปเข้าพบ
- ติดต่อ ลูกค้าใหม่ ประมาณ วันละ 30 ร้านค้า ขั้นต่ำ
- รายชื่อมีให้ และ หาเอง ด้วย
- ทำรายงานผลทุก case เข้าระบบ ทุกวัน
- ประชุม ประจำสัปดาห์ 1 ครั้ง และ ประจำเดือน 1 ครั้ง
- ดูแล order ลูกค้า 3 ครั้งขึ้นไปแล้ว ส่งต่อ Customer Service
- ชอบดูแล แก้ไข ปัญหาให้ลูกค้า เพราะมีเรา ทุกอย่างก็เลยผ่านไปได้ด้วยดี
- เห็นเรื่องที่ลูกค้า บ่น ตำหนิ เป็น feedback ที่เราต้องเอาไปปรับปรุงแก้ไข
เพื่อให้ดีขึ้น
- ใช้ภาษาไทย และ อังกฤษต้องอยู่ในขั้นดี ฟัง พูด ได้
- งานนี้เป็นงาน full time, ไม่สามารถทำงานอื่นได้ ไปพร้อมๆกัน
- อยู่ทำงาน จน แล้วเสร็จได้

Purchasing officer หน้าที่ Purchase ใน team ที่ GM overview

-เช็คความถูกต้อง Order ลูกค้า
-สั่งซื้อวัตถุดิบ -เจรจาต่อรอง/เปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขระหว่าง ผู้ขายราย ต่างๆ
- หา supplier ใหม่
- หาสินค้า ใหม่ๆ นำเสนอ
- ประสาน หา บรรจุภัณฑ์ และ ออกแบบ design
- ประมาณการ วัตุดิบ และ บรรจุภัณฑ์ เพื่อสั่งซื่อ และ ส่งต่อ ฝ่ายผลิต วางแผนผลิต
- คำนวณต้นทุน
- เปิดใบ PO สั่งซื้อ
- ติดตามและควบคุมการส่งสินค้า
- ประสานกับหน้างานเรื่องการจัดส่งสินค้าและเช็คความถูกต้อง
- ประมาณการ ปริมาณ การของทีจะจัดส่งได้ และ volume ของทีจะโหลด
- ประมาณการ วัตุดิบ และ บรรจุภัณฑ์
- ดําเนินงานด้านเอกสารส่งออก
- ติดต่อเจ้าหน้าทีพิธีการส่งออก
- ประสานงานเอเจน/สายเรือหรือเครื่องบิน
- ประสานกับลูกค้า
- เตรียมเอกสารส่งบัญชี เพื่อชําระเงิน
- เตรียมเอกสารต่างๆ ให้ลูกค้า
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Logistic task as below หน้าที่ Logistic ใน team ที่ GM overview

Importing, exporting & Logistic 
Booking freight
Checking export and import documentation.
Checking data for logistic companies.
Co-ordinate information from relating parties to import aboard clearing agent.
Monitor and follow the customer delivery.

Customer related
Checking invoices, credit notes and claims.
Inform delivery date to customer
Co ordinate and monitor the delivery for customers

Suppliers
Checking invoices from suppliers.
Locate new suppliers, obtaining company contact information,
catalogues, product photos and product samples.
Contacting suppliers for product and pricing information.
Checking purchase orders to suppliers and following-up on deliveries.
Monitor delivery from suppliers, make sure all go smoothly and follow up the QTY confirmation.

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ เพศ : ไม่ระบุ อายุ(ปี) : 33 - 39 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ อื่นๆ : ไม่ระบุ คุณสมบัติเพิ่มเติม - มีประสบการณ์***บริหารทีมงาน*** 3 ปีขึ้นไป
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษ**ได้ในระดับดี**^

สวัสดิการ

  • เงินโบนัสตามผลงาน
  • ประกันสังคม
  • ปรับเงินเดือนประจำปี
  • กองทุนสวัสดิการพนักงาน

สถานที่ปฎิบัติงาน

PD Thai Food Co., Ltd.

สำนักงานใหญ่

89/36 หมู่ที่ 12 ซอยเทพกุญชร30 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

จังหวัดปทุมธานี


การเดินทางด้วยรถส่วนบุคคล

เปิดโปรแกรม GPS Navigation หรือ Google Map แล้วใส่จุดหมายปลายทางดังนี้

PD Thai Food Co., Ltd.
สำนักงานใหญ่
89/36 หมู่ที่ 12 ซอยเทพกุญชร30 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

GPS: 14.1067607, 100.6265285


การเดินทางด้วยรถสาธารณะ

BTS ไม่มี

MRT ไม่มี

ARL ไม่มี

รถเมล์ (ไม่มี)


ข้อมูลติดต่อ

สนใจตำแหน่งงานนี้สามารถส่งใบสมัครงาน (Resume) หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งงานได้ที่นี่

Human Resources

PD Thai Food Co., Ltd. 89/36 หมู่ที่ 12 ซอยเทพกุญชร30 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 12120


สมัครออนไลน์

สมัครออนไลน์ สำหรับเข้าสู่ระบบ หรือลงทะเบียนใหม่
สมัครด่วน สำหรับผู้ที่ไม่มีล๊อคอินและลงทะเบียนแบบด่วนพิเศษ

ผู้สมัครงานที่มีประวัติในเว็บไซต์ สามารถสมัครงานออนไลน์ได้

บริษัทที่เปิดรับสมัครงานจะได้รับอีเมล์การสมัครงานของท่านและสามารถคลิกดูประวัติ (เรซูเม่) ของท่านได้ทันทีและสามารถดูย้อนหลังได้เสมอ


ประกาศเมื่อ: 28 มิถุนายน 2565

คุณสมบัติผู้สมัคร

วุฒิขั้นต่ำ
ปริญญาตรี
ประสบการณ์ขั้นต่ำ
ไม่ระบุ
เพศ
รับทุกเพศ
อายุ
33 ถึง 39

PD Thai Food Co., Ltd.

PD Thai Food Co., Ltd.
ธุรกิจ
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม‎
เปิดรับสมัคร
54 ตำแหน่งงาน
PD THAI FOODเราบริษัท Trading และ  ส่งออก สินค้าไทย อาหารอุปโภค บริโภค ที่ใช้ในครัวเรือน ทั้งทางตู้คอนเทนอร์เนอร์  ประมาณ 500 รายการ มากว่า 300 ยี่ห้อ  และ ทางเครื่องบิน ดำเนินการม...