บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานว่าง

เจ้าหน้าที่ทีมมาตรฐานบัญชีสากล

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

การบัญชี

ประกาศเมื่อ: 14 กุมภาพันธ์ 2563


รูปแบบงาน

จำนวน

ไม่ระบุ

ประสบการณ์

ไม่ระบุ

ระดับงาน

เจ้าหน้าที่

เงินเดือน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ทีมมาตรฐานบัญชีสากล

Negotiable


รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ทีมมาตรฐานบัญชีสากล

1. จัดทำรายงานประจำเดือนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ และตามนโยบายการบัญชีของผู้ถือหุ้นต่างชาติให้ครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา
2. ดูแลระบบ Related Party Information และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ในส่วนของกรรมการและผู้บริหารสำคัญ สำหรับเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินรายไตรมาส
3. จัดทำเอกสารประกอบการประชุม และให้คำปรึกษาเบื้องต้นในส่วนของมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อบริษัทและกลุ่มบริษัท
4. ศึกษามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้งของไทยและระหว่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบริษัทในการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศมาใช้
5. แปลงงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทร่วมในต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาท และนำส่งบริษัทแม่อย่างถูกต้อง ทันเวลา
6. ตรวจสอบข้อมูลกรรมการและผู้บริหารสำคัญ ตามประกาศคปภ. เรื่องบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัทให้แก่หน่วยงานที่ร้องขอ


คุณสมบัติ

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ทีมมาตรฐานบัญชีสากล

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
- การศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการบัญชี
- ประสบการณ์ด้านบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 3 - 5 ปี
- มีความรู้ทางด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้งของไทยและระหว่างประเทศ
- ทักษะในการคิดวิเคราะห์ และการสื่อความ
- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน


สถานที่ปฎิบัติงาน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ทีมมาตรฐานบัญชีสากล

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่

250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

กรุงเทพมหานครถนนรัชดาภิเษกเขตห้วยขวาง

เจ้าหน้าที่ทีมมาตรฐานบัญชีสากล บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

การเดินทางด้วยรถส่วนบุคคล

เปิดโปรแกรม GPS Navigation หรือ Google Map แล้วใส่จุดหมายปลายทางดังนี้

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่
250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

GPS: 13.7865718, 100.5723897


การเดินทางด้วยรถสาธารณะ


วิธีสมัครงาน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ทีมมาตรฐานบัญชีสากล

ผู้สมัครงานที่มีประวัติในเว็บไซต์ สามารถสมัครงานออนไลน์ได้

บริษัทที่เปิดรับสมัครงานจะได้รับอีเมล์การสมัครงานของท่านและสามารถคลิกดูประวัติ (เรซูเม่) ของท่านได้ทันทีและสามารถดูย้อนหลังได้เสมอ

กรุณาล๊อคอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อดูวิธีการสมัครงาน