บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานว่าง

เจ้าหน้าที่ทีมงบการเงิน

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

การบัญชี

ประกาศเมื่อ: 7 ธันวาคม 2562


รูปแบบงาน

จำนวน

ไม่ระบุ

ประสบการณ์

ไม่ระบุ

ระดับงาน

เจ้าหน้าที่

เงินเดือน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ทีมงบการเงิน

Negotiable


รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ทีมงบการเงิน

1. จัดทำงบการเงิน รายละเอียดประกอบและหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท ประจำเดือน ประจำไตรมาส และประจำปี อาทิเช่น
- จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (Statement of Financial Position) งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (Statement of Comprehensive Income) และงบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flow) รวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงิน (Notes to Financial Statements)ตามมาตรฐานการบัญชีและตามรูปแบบที่ คปภ.กำหนด
- จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (Statement of Financial Position) งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (Statement of Comprehensive Income) และงบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flow) รวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงิน (Notes to Financial Statements)ตามรูปแบบของธนาคารกสิกรไทย และ Ageas
2. ประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก หน่วยงานที่กำกับดูแล และฝ่ายภายในต่างๆ ในเรื่องการจัดทำและตรวจสอบบัญชี ให้ครบถ้วนถูกต้อง
3. รวบรวม วิเคราะห์และจัดสรุปข้อมูลการเงิน เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนผู้บังคับบัญชา
4. คำนวณ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้ถูกต้องตามกฎหมายภาษีอากรต่างๆ และนำส่งรายงานต่างๆ ตามที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด
5. ตรวจสอบ/คำนวณภาษีอากรและจัดทำรายงานประกอบการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีธุรกิจเฉพาะ
6. ให้ปรึกษาและจัดทำผังการบันทึกบัญชี และการศึกษาผลกระทบกับงบการเงิน รวมถึงภาษีอากรสำหรับการทำธุรกรรมใหม่ๆ
7. ประสานงานและจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมจัดทำร่างบันทึกการประชุม
8. ตรวจสอบใบสั่งจ่าย พิจารณาเอกสารประกอบการสั่งจ่าย และการบันทึกบัญชี
9. ให้คำปรึกษาทางด้านบัญชีให้แก่เจ้าหน้าที่ภายในฝ่ายและฝ่ายอื่นๆ และตรวจสอบการจัดทำข้อมูลตามที่ได้รับการร้องขอจากฝ่ายต่างๆ


คุณสมบัติ

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ทีมงบการเงิน

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
- การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
- ประสบการณ์ด้านบัญชี หรือด้านบัญชีประกันภัยหรือบัญชีภาษีอากร ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
- มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ วางแผนการปฏิบัติงาน ควบคุม ติดตาม ประเมินผล การสื่อสาร การประสานงาน
- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐาน
- มีความรู้ทางด้านกฎหมายด้านบัญชีและภาษีอากร


สถานที่ปฎิบัติงาน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ทีมงบการเงิน

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่

250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

กรุงเทพมหานครถนนรัชดาภิเษกเขตห้วยขวาง

เจ้าหน้าที่ทีมงบการเงิน บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

การเดินทางด้วยรถส่วนบุคคล

เปิดโปรแกรม GPS Navigation หรือ Google Map แล้วใส่จุดหมายปลายทางดังนี้

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่
250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

GPS: 13.7865718, 100.5723897


การเดินทางด้วยรถสาธารณะ


วิธีสมัครงาน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ทีมงบการเงิน

ผู้สมัครงานที่มีประวัติในเว็บไซต์ สามารถสมัครงานออนไลน์ได้

บริษัทที่เปิดรับสมัครงานจะได้รับอีเมล์การสมัครงานของท่านและสามารถคลิกดูประวัติ (เรซูเม่) ของท่านได้ทันทีและสามารถดูย้อนหลังได้เสมอ

กรุณาล๊อคอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อดูวิธีการสมัครงาน