บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานว่าง

เจ้าหน้าที่ทีมงบประมาณ

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

การบัญชีบัญชีงบประมาณ

ประกาศเมื่อ: 9 พฤศจิกายน 2562


รูปแบบงาน

จำนวน

ไม่ระบุ

ประสบการณ์

ไม่ระบุ

ระดับงาน

เจ้าหน้าที่

เงินเดือน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ทีมงบประมาณ

Negotiable


รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ทีมงบประมาณ

1. ตรวจสอบและจัดทำงบประมาณประจำปีและประจำเดือน โดยประสานงานกับฝ่ายงานต่างๆ ภายในบริษัท สรุปเป็นงบประมาณของบริษัทในรูปแบบการบริหารงานภายใน และจัดทำงบประมาณประจำปีและประจำเดือนตามรูปแบบที่หน่วยงานต่างๆ กำหนด เพื่อจัดส่งให้ธนาคารกสิกรไทย และ Ageas
2. จัดทำงบประมาณของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการของเหตุและผล เพื่อนำเสนองบประมาณต่อผู้บริหารระดับสูง
3. วิเคราะห์จัดทำผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับงบประมาณที่ตั้งไว้ รวมถึงตรวจสอบและจัดทำรายละเอียดข้อมูลประกอบที่เกี่ยวข้องในประเด็นสำคัญในแต่ละช่วงเวลาเพื่อนำเสนอผู้บริหาร
4. จัดทำรายงานที่ต้องนำส่งสมาคมประกันชีวิตไทยและ คปภ.
5. วิเคราะห์ เปรียบเทียบ เบี้ยประกันภัยรับและค่าใช้จ่ายในการขายที่เกิดขึ้นจริงงวดปัจจุบันเทียบกับปีที่แล้ว และเทียบกับงบประมาณที่วางไว้ของช่องทางการขายที่รับผิดชอบ
6. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายการบัญชี และพิจารณาตั้งรายได้ค้างรับ และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
7. ประสานงาน ดูแลการจัดการประชุมคณะกรรมการงบประมาณพร้อมจัดทำบันทึกรายงานการประชุมฯสำหรับผู้บริหาร
8. ตรวจสอบใบสั่งจ่าย พิจารณาเอกสารประกอบการเบิกจ่าย
9. วางแผน การปรับเปลี่ยนผังบัญชีของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพื่อให้เหมาะสมกับรายงานงบประมาณของบริษัท ในรูปแบบต่างๆ
10. ให้คำปรึกษางานทางด้านบัญชีและด้านงบประมาณ


คุณสมบัติ

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ทีมงบประมาณ

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
- การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ด้านบัญชี หรือด้านบัญชีประกันภัยหรือบัญชีภาษีอากรไม่ต่ำกว่า 3 ปี
- มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ วางแผนการปฏิบัติงาน ควบคุม ติดตาม ประเมินผล การสื่อสาร การประสานงาน
- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐาน
- มีความรู้ทางด้านกฎหมาย มาตรฐานบัญชี ภาษีอากร และมาตรฐานที่กำหนดโดย คปภ.


สถานที่ปฎิบัติงาน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ทีมงบประมาณ

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่

250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

กรุงเทพมหานครถนนรัชดาภิเษกเขตห้วยขวาง

เจ้าหน้าที่ทีมงบประมาณ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

การเดินทางด้วยรถส่วนบุคคล

เปิดโปรแกรม GPS Navigation หรือ Google Map แล้วใส่จุดหมายปลายทางดังนี้

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่
250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

GPS: 13.7865718, 100.5723897


การเดินทางด้วยรถสาธารณะ


วิธีสมัครงาน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ทีมงบประมาณ

ทีมสรรหาและว่าจ้าง ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง แขวงห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทร 02-274-9400 ต่อ 6182, 4415, 2406

Email: careercenter@muangthai.co.th