เจ้าหน้าที่การเงิน ฝ่ายรับชำระเงิน


รูปแบบงาน

จำนวน

ไม่ระบุ

ประสบการณ์

1 ปี

ระดับงาน

เจ้าหน้าที่

ประเภทงาน

งานบัญชี งานการเงิน/งานธนาคาร งานการเงิน

เงินเดือน

Negotiable

ผู้สมัครงานจะได้รับเงินเดือนมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับความสามารถและ ประสบการณ์ของผู้สมัครงานเป็นหลักท่านสามารถสอบถามและเจรจาเงินเดือน ได้กับผู้สัมภาษณ์งาน

รายละเอียดงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. รับชำระเบี้ยประกันงานใหม่ผ่านช่องทาง ผ่านช่องทาง Non-Agent 1 ได้แก่ งาน Channel - Banc (Kbank) งาน Channel – DM งานประกันกลุ่ม ฯลฯ
2. ตรวจสอบการปิดบัญชีทุกระบบงานให้ถูกต้องครบถ้วน ตามการรับเงินของช่องทาง Non-Agent 1
3. ตรวจสอบทะเบียนสรุปรับงานงวดแรกประจาวัน (ทะเบียน Diff)
4. รับชำระเบี้ยประกันงานต่ออายุที่ตัดเงินผ่านระบบ APP- CCP, ตรวจสอบข้อมูลค่าธรรมเนียมธนาคารก่อน
บันทึกรับเงิน พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลจากทะเบียนหลัง Runbatch พร้อมทั้งประสานงานกับ ITO
5. รับชำระเบี้ยประกันงานประกันกลุ่มเข้าระบบ V-Smart ให้ถูกต้องครบถ้วน
6. นำเงินสด / เช็ค/ ดร๊าฟ /แค๊ชเชียร์เช็คฯลฯ ที่ได้รับประจำวันนาฝากธนาคารให้ถูกต้องครบถ้วน
7. จัดทำรายงาน และสรุปผลการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์คุณภาพ ISO 9001:2008 และ Q-mark
8. บันทึกรับเงิน และตรวจสอบประเภทงานเพิ่มเบี้ยประกัน และต่ออายุ(Online) ผ่านระบบ NONA
9. จัดทำรายงานสรุปรับงานงวดแรกช่องทาง Non-Agent1 ประจาเดือน
10. บันทึกตั้งฝาก Type “O” พร้อมทั้งออกใบเสร็จกรณีทาเงินคืนลูกค้า จากการโอนเงินเข้าบัญชีงานใหม่
ให้กับ Channel - Banc (Kbank) และงาน Channel– DM
11. เบิกตั้งฝาก Type “O” 232304 จน.พักที่ฝ่ายการเงิน ปรับปรุงบัญชี ตัดจ่ายในระบบงาน AP หรือ MATRIS เพื่อเข้าเบี้ยประกันงานงวดแรก Channel– DM
12. ตรวจสอบเอกสารที่ได้รับทุกประเภท / บันทึกรับงานทุกระบบ / เรียกสรุปรายงานการรับเงิน
เรียกทะเบียนใบนาส่ง เพื่อตรวจสอบงานทุกประเภท และทุกระบบงานก่อนปิดบัญชีประจาวัน
13. ตรวจสอบรายชื่อ Vendor List (MTL Watch List) จากทีมตลาดต้นเรื่อง ในการทารายการจ่ายเงินของช่องทาง Non-Agent1ได้แก่งานเบิกตั้งฝากเพื่อคืนวงเงินบัตรเครดิต ACC.232309 จน.ทีมรับเงินพิเศษ (การเงิน)
14. ตรวจสอบข้อมูล ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ๆเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ธนาคาร ในงานคืนวงเงินบัตรเครดิต พร้อมทั้งจัดทาหนังสือเสนอผู้บริหารลงนาม ติดตามเอกสารจากธนาคาร เพื่อจัดทารายการปรับปรุงบัญชีต่างๆ และติดตามคืนค่าธรรมเนียมธนาคารจากการยกเลิกตามเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด (4 เงื่อนไข/ธป.)
15. สรุปรายงานคืนวงเงินบัตรเครดิตประจำวัน ประจำเดือน
16. เก็บข้อมูลค่าธรรมเนียมธนาคารจาก Auto mail / สร้างใบสั่งจ่าย และจัดทาสรุปงานค่าธรรมเนียมธนาคารตามช่องทาง Non-Agent1
17. ออกใบกากับภาษี 3 เตรส. เพื่อขอคืนเงินภาษีจากค่าธรรมเนียมธนาคารทุกธนาคาร
18. ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ธนาคาร / จุดบริการชาระเงิน/ ลูกค้า ในงานช่องทาง Non-Agent 1
19. เข้าร่วมทดสอบระบบการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติงานต่างๆ ตามนโยบายสานักบริหารความเสี่ยงของ
บริษัทฯ ช่องทาง Non-Agent1
20.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ เพศ : ไม่ระบุ อายุ(ปี) : 22 - 35 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 อื่นๆ : ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์ คุณสมบัติเพิ่มเติม ระดับการศึกษา (Education):
ไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรีด้านบัญชีและการเงินหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ความรู้และทักษะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งนี้ (Skills):
 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ วางแผนการปฏิบัติงาน ควบคุม ติดตาม ประเมินผล การสื่อสาร การประสานงาน
 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ พิมพ์ดีด เครื่องคิดเลข คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐาน
 มีความสามารถทางานภายใต้แรงกดดันสูง
 มีความรู้ทางด้านระบบการเงิน ระบบภาษี และระบบบัญชี

สถานที่ปฎิบัติงาน

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่

250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

กรุงเทพมหานครถนนรัชดาภิเษกเขตห้วยขวาง


การเดินทางด้วยรถส่วนบุคคล

เปิดโปรแกรม GPS Navigation หรือ Google Map แล้วใส่จุดหมายปลายทางดังนี้

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่
250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

GPS: 13.7865718, 100.5723897


การเดินทางด้วยรถสาธารณะ

-

ข้อมูลติดต่อ

สนใจตำแหน่งงานนี้สามารถส่งใบสมัครงาน (Resume) หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งงานได้ที่นี่

Human Resources

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 10310


สมัครออนไลน์

สมัครออนไลน์ สำหรับเข้าสู่ระบบ หรือลงทะเบียนใหม่
สมัครด่วน สำหรับผู้ที่ไม่มีล๊อคอินและลงทะเบียนแบบด่วนพิเศษ

ผู้สมัครงานที่มีประวัติในเว็บไซต์ สามารถสมัครงานออนไลน์ได้

บริษัทที่เปิดรับสมัครงานจะได้รับอีเมล์การสมัครงานของท่านและสามารถคลิกดูประวัติ (เรซูเม่) ของท่านได้ทันทีและสามารถดูย้อนหลังได้เสมอ


ประกาศเมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2564

คุณสมบัติผู้สมัคร

วุฒิขั้นต่ำ
ปริญญาตรี
ประสบการณ์ขั้นต่ำ
1 (ปี)
เพศ
รับทุกเพศ
อายุ
22 ถึง 35

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจ
ธุรกิจพาณิชย์‎
เปิดรับสมัคร
9 ตำแหน่งงาน