เจ้าหน้าที่ธุรการ - ทีมพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์


รูปแบบงาน

จำนวน

ไม่ระบุ

ประสบการณ์

ไม่ระบุ

ระดับงาน

เจ้าหน้าที่

ประเภทงาน

งานธุรการ งานธุรการทั่วไป

เงินเดือน

฿18,500 - ฿26,000 ต่อเดือน

ผู้สมัครงานจะได้รับเงินเดือนมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับความสามารถและ ประสบการณ์ของผู้สมัครงานเป็นหลักท่านสามารถสอบถามและเจรจาเงินเดือน ได้กับผู้สัมภาษณ์งาน

รายละเอียดงาน

วัตถปุระสงคข์องตำแหน่ง (Job Purpose):

ดำเนินโครงการด้านงานธุรการและการประสานงาน ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในรูปแบบของการเช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ และการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนดำเนินโครงการพิเศษอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บทบาทและหน้าที่ในหน่วยงาน (Functional Roles)

1. ดำเนินโครงการลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรปูแบบของการเช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์โดยประสานงาน ผู้ขายอสังหาริมทรัพย์ ผุ้ประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ ผู้ตรวจสอบสภาพอาคาร
2. ดำเนินโครงการลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบของการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์โดย ประสานงานกับผู้ออกแบบที่ปรึกษาโครงการผู้รับเหมาก่อสร้างและหน่วยงานอื่นๆ
3. รวบรวมข้อมูลเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำสัญญาจ้างประเมินมูลค่า สัญญาจ้างออกแบบ สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษา และประสานงกับฝ่ายกฎหมายยยลงทุน และฝ่ายกฎหมายเพื่อดำเนินการจัดทำสัญญา
4. สรุปรายละเอียด และดำเนินการขออนุมัติ เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
5. รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินการ หรือ ห้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินโคงการลงทุน พัฒนาอสังหาริมทรัพพย์ ต่อคณะกรรมการกำหับดูและและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
6. รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำ ร่างรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ และจัดเตรียมเอกสารต่างๆ เสนอต่อ ผุ้บริหารทีม สำหรับการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารอสังหาริมทรัพย์ และคณะกรรมการอื่นๆ
7. ดำเนินโครงการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติขั้นต่ำ สำหรับตำแหน่งงานนี้ (Minimum Job Requirements):

ระดับการศึกษา (Education): ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ทำงาน (Work Experience): ประสบการณ์ด้านงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ หรือการจัดการด้านธุรการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1-2 ปี

ความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงานนี้ (Skills):

• มีทักษาะในการคิดวิเคราะห์ วางแผนการปฎิบัติงาน ควบคุม ติดตาม ประเมินผล การสื่อสาร การประสานงานกับฝ่ายต่างๆ รวมถึงบุคคลและหน่วยงานภายนอก
• มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office ระดับพื้นฐานถึงระดับปานกลาง และโปรแกรมเฉพาะทางด้านการออกแบบ
• มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในงานที่ได้รับมอบหมาย และทักษะในการเรียนรู้งานปรับตัวกับงานและเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี
• สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
วัตถปุระสงคข์องตำแหน่ง (Job Purpose):

ดำเนินโครงการด้านงานธุรการและการประสานงาน ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในรูปแบบของการเช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ และการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนดำเนินโครงการพิเศษอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บทบาทและหน้าที่ในหน่วยงาน (Functional Roles)

1. ดำเนินโครงการลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรปูแบบของการเช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์โดยประสานงาน ผู้ขายอสังหาริมทรัพย์ ผุ้ประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ ผู้ตรวจสอบสภาพอาคาร
2. ดำเนินโครงการลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบของการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์โดย ประสานงานกับผู้ออกแบบที่ปรึกษาโครงการผู้รับเหมาก่อสร้างและหน่วยงานอื่นๆ
3. รวบรวมข้อมูลเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำสัญญาจ้างประเมินมูลค่า สัญญาจ้างออกแบบ สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษา และประสานงกับฝ่ายกฎหมายยยลงทุน และฝ่ายกฎหมายเพื่อดำเนินการจัดทำสัญญา
4. สรุปรายละเอียด และดำเนินการขออนุมัติ เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
5. รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินการ หรือ ห้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินโคงการลงทุน พัฒนาอสังหาริมทรัพพย์ ต่อคณะกรรมการกำหับดูและและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
6. รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำ ร่างรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ และจัดเตรียมเอกสารต่างๆ เสนอต่อ ผุ้บริหารทีม สำหรับการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารอสังหาริมทรัพย์ และคณะกรรมการอื่นๆ
7. ดำเนินโครงการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติขั้นต่ำ สำหรับตำแหน่งงานนี้ (Minimum Job Requirements):

ระดับการศึกษา (Education): ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ทำงาน (Work Experience): ประสบการณ์ด้านงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ หรือการจัดการด้านธุรการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1-2 ปี

ความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงานนี้ (Skills):

• มีทักษาะในการคิดวิเคราะห์ วางแผนการปฎิบัติงาน ควบคุม ติดตาม ประเมินผล การสื่อสาร การประสานงานกับฝ่ายต่างๆ รวมถึงบุคคลและหน่วยงานภายนอก
• มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office ระดับพื้นฐานถึงระดับปานกลาง และโปรแกรมเฉพาะทางด้านการออกแบบ
• มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในงานที่ได้รับมอบหมาย และทักษะในการเรียนรู้งานปรับตัวกับงานและเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี
• สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี


สถานที่ปฎิบัติงาน

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่

250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

กรุงเทพมหานครถนนรัชดาภิเษกเขตห้วยขวาง


การเดินทางด้วยรถส่วนบุคคล

เปิดโปรแกรม GPS Navigation หรือ Google Map แล้วใส่จุดหมายปลายทางดังนี้

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่
250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

GPS: 13.7865718, 100.5723897


การเดินทางด้วยรถสาธารณะ

-

ข้อมูลติดต่อ

สนใจตำแหน่งงานนี้สามารถส่งใบสมัครงาน (Resume) หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งงานได้ที่นี่

Human Resources

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 10310


สมัครออนไลน์

สมัครออนไลน์ สำหรับเข้าสู่ระบบ หรือลงทะเบียนใหม่
สมัครด่วน สำหรับผู้ที่ไม่มีล๊อคอินและลงทะเบียนแบบด่วนพิเศษ

ผู้สมัครงานที่มีประวัติในเว็บไซต์ สามารถสมัครงานออนไลน์ได้

บริษัทที่เปิดรับสมัครงานจะได้รับอีเมล์การสมัครงานของท่านและสามารถคลิกดูประวัติ (เรซูเม่) ของท่านได้ทันทีและสามารถดูย้อนหลังได้เสมอ

ประกาศเมื่อ: 17 กันยายน 2563

คุณสมบัติผู้สมัคร

วุฒิขั้นต่ำ
ปริญญาตรี
ประสบการณ์ขั้นต่ำ
ไม่ระบุ
เพศ
รับทุกเพศ
อายุ
18 ถึง 60

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจ
ธุรกิจพาณิชย์‎
เปิดรับสมัคร
166 ตำแหน่งงาน