บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานว่าง

ผู้บริหารทีมส่งเสริมงานกรรมการ(สายงานเลขาธิการองค์กร)

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

งานเลขานุการ

ประกาศเมื่อ: 8 กรกฎาคม 2562


รูปแบบงาน

จำนวน

ไม่ระบุ

ประสบการณ์

ไม่ระบุ

ระดับงาน

เจ้าหน้าที่

เงินเดือน

ตำแหน่งงาน: ผู้บริหารทีมส่งเสริมงานกรรมการ(สายงานเลขาธิการองค์กร)

Negotiable


รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน: ผู้บริหารทีมส่งเสริมงานกรรมการ(สายงานเลขาธิการองค์กร)

- ประสานงานเรื่องที่เกี่ยวกับข้อตกลง และสัญญาในระดับ High Level ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
- จัดทำแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) ประจำปีของทีม
- ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการควรทราบ
- ให้คำปรึกษาในเรื่องของวงเงินอนุมัติ (Reserved Matter) ที่ต้องได้รับการอนุมัติในระดับคณะกรรมการ บริษัท คณะอำนวยการบริหาร President & CEO แก่หน่วยงานภายในบริษัท
- กำกับ/ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และให้คำแนะนำตลอดจนปฏิบัติงานในเรื่องของโครงสร้าง องค์ประกอบและ ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท พร้อมกับให้ความช่วยเหลือและคำปรึกษาให้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- กำกับ/ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และให้คำแนะนำ ตลอดจนปฏิบัติงานที่เกี่ยวเนื่องกับงานคณะกรรมการ บริษัทซึ่ง ประกอบด้วย
- การจัดการ และการจัดทำเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
- การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนด กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ ที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
- ประสานงานและจัดทำเอกสารในเรื่องของการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพื่อทดแทนกรรมการที่ครบวาระ หรือพ้นจากตำแหน่ง รวมถึงประสานงานกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสำนักงาน คปภ. ในการจดทะเบียนกรรมการเข้าใหม่ และการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท (Authorize Director)
- จัดทำรายงานประจำปี ของบริษัทในส่วนของข้อมูลคณะกรรมการบริษัทได้อย่างถูกต้อง การเขียนรายงานความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงิน รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ บทบาทหน้าที่กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จัดทำหนังสือนัดประชุมกรรมการ เก็บรักษาทะเบียนกรรมการและควบคุมระบบการจัดเก็บเอกสารภายในทีม
- จัดทำรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ และกรรมการชุดย่อย (Self Assessment) ให้กับหน่วยงานกำกับดูแล ตามที่ร้องขอ
- ประสานงาน และทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการตรวจสอบข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทต่อหน่วยงานกำกับดูแล ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงาน คปภ.
- ดูแลเรื่องของการจัดทำข้อมูลกรรมการไขว้ และการประสานงานกับ บล. ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอคำรับรองการอนุญาตในการเป็นกรรมการไขว้ สำหรับการตรวจสอบข้อมูลของ กลต.
- ดูแลเรื่องของวงเงินบริจาคของกรรมการในมูลนิธิ สมาคมต่างๆ และประสานงานกับสำนักงาน คปภ. เพื่อทำเรื่องขออนุมัติ
- พิจารณาและนำเสนอค่าตอบแทน (Retainer Fee , Intensive Fee , Attendance Fee) ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานประจำของบริษัท
- จัดทำทะเบียนกรรมการ ทางเดินกรรมการ และการจัดเก็บเอกสำคัญของกรรมการเพื่อการตรวจสอบของหน่วยงานกำกับดูแล
- พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมหาชน


คุณสมบัติ

ตำแหน่งงาน: ผู้บริหารทีมส่งเสริมงานกรรมการ(สายงานเลขาธิการองค์กร)

เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ตามตกลง
- ระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่า ด้านอักษรศาตร์ นิติศาสตร์ บัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ด้านงานเลขาธิการองค์กรหรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจประกันชีวิต ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
- ประสบการณ์ด้านการบริหาร/จัดการ ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
- มีความรู้กฎหมายมหาชน หลักปฏิบัติของบริษัทธรรมาภิบาล พระราชบัญญัติประกันชีวิต หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- มีความเป็นผู้นำเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร
- มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ วางแผนการปฏิบัติงาน บังคับบัญชา ควบคุม ติดตาม ประเมินผล การสอนงาน การสื่อสาร การประสานงาน
- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐานเป็นอย่างดี
- มีไหวพริบในการสื่อสาร และสามารถทำงานร่วมกับผู้บริหารระดับสูงได้
- มีความสามารถในการจัดทำข้อมูลนำเสนอ


สถานที่ปฎิบัติงาน

ตำแหน่งงาน: ผู้บริหารทีมส่งเสริมงานกรรมการ(สายงานเลขาธิการองค์กร)

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่

250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

กรุงเทพมหานครถนนรัชดาภิเษกเขตห้วยขวาง

ผู้บริหารทีมส่งเสริมงานกรรมการ(สายงานเลขาธิการองค์กร) บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

การเดินทางด้วยรถส่วนบุคคล

เปิดโปรแกรม GPS Navigation หรือ Google Map แล้วใส่จุดหมายปลายทางดังนี้

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่
250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

GPS: 13.7865718, 100.5723897


การเดินทางด้วยรถสาธารณะ


วิธีสมัครงาน

ตำแหน่งงาน: ผู้บริหารทีมส่งเสริมงานกรรมการ(สายงานเลขาธิการองค์กร)

ผู้สมัครงานที่มีประวัติในเว็บไซต์ สามารถสมัครงานออนไลน์ได้

บริษัทที่เปิดรับสมัครงานจะได้รับอีเมล์การสมัครงานของท่านและสามารถคลิกดูประวัติ (เรซูเม่) ของท่านได้ทันทีและสามารถดูย้อนหลังได้เสมอ

กรุณาล๊อคอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อดูวิธีการสมัครงาน