บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่พยาบาลด้านพิจารณารับประกันชีวิต (Underwrite)

งานพยาบาล

ประกาศเมื่อ: 10 มิถุนายน 2562


รูปแบบงาน

จำนวน

ไม่ระบุ

ประสบการณ์

ไม่ระบุ

ระดับงาน

เจ้าหน้าที่

เงินเดือน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่พยาบาลด้านพิจารณารับประกันชีวิต (Underwrite)

Negotiable


รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่พยาบาลด้านพิจารณารับประกันชีวิต (Underwrite)

1.ตรวจสอบ พิจารณา อนุมัติ รวมถึงให้คาปรึกษาการร้องขอการพิจารณารับประกันชีวิต ต่อกรมธรรม์ และรับเพิ่ม ส่วนความต่างในกรมธรรม์เก่า ประกันชีวิตรายบุคคลช่องทางสถาบันการเงิน KBANK(Retail Ordinary) เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท ในบางกรณีอาจต้องมีการเรียกเก็บเบี้ยเพิ่มหากผู้เอาประกันอยู่ในกลุ่มเสี่ยง
2. ให้คาปรึกษา ตอบคาถาม ตอบข้อร้องเรียน ข้อสงสัยให้กับฝ่ายขายตัวแทน ผู้เอาประกันภัย ในเรื่องต่างๆ อาทิเช่น การต่ออายุกรมธรรม์ กรมธรรม์ส่วนควบ การชดใช้ เอกสารต่างๆเป็นต้น
3. จัดทำรายงาน PRODUCTION FILE เพื่อนาเสนอผู้บังคับบัญชา
4. ตรวจสอบความถูกต้องและดาเนินการทาจ่ายค่าตรวจสุขภาพภายในอานาจการอนุมัติที่บริษัทกาหนด
5. บันทึกข้อมูลทางการแพทย์ของผู้เอาประกันทั้งบริษัทเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการแลกเปลี่ยนกับบริษัทประกันภัยอื่นๆ


คุณสมบัติ

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่พยาบาลด้านพิจารณารับประกันชีวิต (Underwrite)

เพศ : หญิง
อายุ(ปี) : 24 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ


สถานที่ปฎิบัติงาน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่พยาบาลด้านพิจารณารับประกันชีวิต (Underwrite)

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่

250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

กรุงเทพมหานครถนนรัชดาภิเษกเขตห้วยขวาง

เจ้าหน้าที่พยาบาลด้านพิจารณารับประกันชีวิต (Underwrite) บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

การเดินทางด้วยรถส่วนบุคคล

เปิดโปรแกรม GPS Navigation หรือ Google Map แล้วใส่จุดหมายปลายทางดังนี้

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่
250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

GPS: 13.7865718, 100.5723897


การเดินทางด้วยรถสาธารณะ


วิธีสมัครงาน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่พยาบาลด้านพิจารณารับประกันชีวิต (Underwrite)

ทีมสรรหาและว่าจ้าง ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310

โทร 02-274-9400 ต่อ 6182, 4415, 2406

Email: careercenter@muangthai.co.th