บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานว่าง

AVP - Company Secretary & Regulatory Compliance

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

งานธุรการ

ประกาศเมื่อ: 11 ตุลาคม 2561


รูปแบบงาน

จำนวน

2 อัตรา

ประสบการณ์

5 ปี

ระดับงาน

ผู้จัดการ/ผู้จัดการอาวุโส

เงินเดือน

ตำแหน่งงาน: AVP - Company Secretary & Regulatory Compliance

เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท


รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน: AVP - Company Secretary & Regulatory Compliance

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
1. ควบคุม ประสานงาน ติดตาม และตรวจสอบการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะจัดการ คณะกรรมการชุดย่อย ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย การดำเนินการในเรื่องเอกสารต่าง ๆ เพื่อการประชุมไม่ว่าจะเป็นการออกหนังสือเชิญประชุม การจัดทำเอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุม และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในงานของสำนักเลขานุการบริษัท รวมถึงการจัดส่งให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือรูปแบบของฉบับตีพิมพ์ให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการรายงานต่าง ๆ ตามข้อกำหนดของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
2. ประสานงานภายในและภายนอกสำนักในงานประชุม การจัดประชุม การจัดทำเอกสารประชุม รายงานการประชุม และการแจ้งมติที่ประชุม 
3. ควบคุมและติดตามการดำเนินการทางธุรการต่าง ๆ ของการประชุม เช่น การจองห้องประชุม การจัดห้องประชุม การแจ้งกรรมการ และการยืนยันการร่วมประชุม 
4. ควบคุมและติดตามการจัดเก็บเอกสารทะเบียนบริษัท เช่น หนังสือรับรองบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท รายงานการประชุมต่าง ๆ ทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปี ให้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นระเบียบ การจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการประชุม เช่น หนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุม การจัดทำเอกสารประกอบการประชุมให้มีความถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อย ดูแลการให้บริการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับมติที่ประชุม การคัดสำเนารายงานการประชุม หรือข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย 
5. สนับสนุนและติดตามงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ทั้งงานประจำ หรืองานโครงการที่เกี่ยวกับงานของสำนักเลขานุการบริษัทในบริษัทและบริษัทย่อยตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี ไม่มีปัญหาติดขัด 
6. ติดตามและประสานงานการจัดหาที่พัก พาหนะรับส่ง การเบิกคืนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมให้กับกรรมการ และการดูแลอำนวยความสะดวกแก่กรรมการบริษัทในการติดต่อกับสำนักทรัพยากรบุคคลหรือผู้บริหารของบริษัทในงานที่เกี่ยวข้องกับสำนักเลขานุการบริษัท 
7. ควบคุมและติดตามให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
8. สนับสนุนงานของเลขานุการบริษัท ในการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัทตามกฎหมายหลักทรัพย์หรือกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย 


คุณสมบัติ

ตำแหน่งงาน: AVP - Company Secretary & Regulatory Compliance

คุณสมบัติ
1. ปริญญาตรีทางด้านกฎหมาย บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
2. มีประสบการณ์ในงานจัดประชุมอย่างน้อย 5 ปี 
3. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับดี 
4. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายบริษัทบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในระดับที่เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ 
5. สามารถรักษาความลับ และเข้าใจระดับของการเปิดเผยข้อมูลเป็นอย่างดี 
6. มีความแม่นยำ ละเอียดรอบคอบ ในขั้นตอนต่าง ๆ ของการปฏิบัติงาน 
7. เป็นผู้มีบุคลิกภาพ และอุปนิสัยที่ดี มีกาลเทศะและมีปฏิภาณไหวพริบดี คล่องแคล่วทุกด้าน สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
8. สามารถบริหารจัดการ วิเคราะห์ข้อมูล และการจัดระบบเอกสารได้ดี


สวัสดิการ

ตำแหน่งงาน: AVP - Company Secretary & Regulatory Compliance

คุณค่าจากบีเจซี

บีเจซี เป็นกลุ่มบริษัทที่มีธุรกิจที่หลากหลาย และเป็นบริษัทชั้นนำในการจัดจำหน่ายและผลิตสินค้าในประเทศไทย เรามีความเป็นเลิศในการให้บริการและมีสินค้าที่มีคุณภาพ เรากำลังมองหาผู้ที่มีความสามารถเพื่อมาร่วมงานกับเรา

สวัสดิการและผลประโยชน์

บีเจซี มอบโอกาสอันยิ่งใหญ่ สำหรับผู้ที่กำลังแสวงหาความก้าวหน้าในอาชีพ สวัสดิการ และสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน

 • วันทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน (สำหรับพนักงานสำนักงาน)
 • จำหน่ายอาหารและสินค้าราคาถูก
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10-25 วัน/ปี
 • ชมรมกีฬาและสันทนาการ
 • วันหยุดตามประเพณี 15 วัน/ปี
 • ของขวัญแต่งงาน
 • โอกาสความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน
 • การรักษาพยาบาล
 • การฝึกอบรมและพัฒนา
 • ตรวจสุขภาพประจำปี และห้องพยาบาล
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุหมู่
 • สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
 • บัานพักตากอากาศ
 • ทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน
 • โบนัสประจำปี
 • รางวัลทำงานนาน
 • เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ


สถานที่ปฎิบัติงาน

ตำแหน่งงาน: AVP - Company Secretary & Regulatory Compliance

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่

อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย

เขตคลองเตยถนนสุขุมวิท

AVP - Company Secretary & Regulatory Compliance บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

การเดินทางด้วยรถส่วนบุคคล

เปิดโปรแกรม GPS Navigation หรือ Google Map แล้วใส่จุดหมายปลายทางดังนี้

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่
อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย

GPS: 13.7153369, 100.5837355


การเดินทางด้วยรถสาธารณะ


วิธีสมัครงาน

ตำแหน่งงาน: AVP - Company Secretary & Regulatory Compliance

ผู้สมัครงานที่มีประวัติในเว็บไซต์ สามารถสมัครงานออนไลน์ได้

บริษัทที่เปิดรับสมัครงานจะได้รับอีเมล์การสมัครงานของท่านและสามารถคลิกดูประวัติ (เรซูเม่) ของท่านได้ทันทีและสามารถดูย้อนหลังได้เสมอ

กรุณาล๊อคอิน หรือ ลงทะเบียน เพื่อดูวิธีการสมัครงาน

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
ธุรกิจ
ธุรกิจสินค้าอุปโภค บริโภค
เปิดรับสมัคร
8 ตำแหน่งงาน
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)การถือกำเนิดของหุ้นส่วนในประเทศไทย นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2425จากอดีตแห่งความภาคภูมิกว่า 135 ปีในประเทศไทย บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหา...

ตำแหน่งงานอื่นๆที่เปิดรับ

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
Financial Analyst
เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
HR Executive / HR Manager : International Business Group
เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
Senior IT Operation Specialist
เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
Project Engineer
เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท